Rammenet.dk | Internet til lokalområdet

Vedtægter

1.Foreningens navn er Ramme og Omegns antenneforening.

2.Foreningens formål er sikre alle medlemmer bredbåndsadgang til internettet til billigste pris. Dette gøres ved at eje og drive en antenne hvortil er ført en fælles 2-4mb/s ADSL og hvorfra firewallbeskyttet internetadgang fordeles med radio efter 802.11x (2,4 gHZ) standarden til medlemmerne.

3.Foreningens interesseområde er Ramme og Omegn. Bestyrelsen kan optage medlemmer uden for dette område efter individuel vurdering.

Medlemmerne.

4.
Man er medlem af foreningen når indskuddet er betalt. Systemet vil kun tillade registrerede MAC-adresser. Som medlem skal man oplyse foreningen om radioudstyrets mac-adresse. Udskiftes radiodel, skal foreningens netadministrator indsætte den nye MAC-adresse i systemet mens den gamle fjernes. Medlemmet er forpligtet til ikke af videregive/overlade MAC-adresser, netkort/hele pc-anlæg til andre uden at foreningen er underrettet.

5.
Medlemmerne skal investere i og selv montere en modtage/sendeenhed samt husstandsantenne, hvorfra der skal være synlig kontakt til senderen. Opsætningen af PC-en(-erne) skal medlemmet selv sørge for.

6.Bestyrelsen kan beslutte, at et medlem, der ønsker at have 2 antenner på samme fysiske postadresse, f.eks. én til stuehus og en til staldkontor, kan få rabat på driften.

7.På længere sigt kan et medlem få trådløst netværk mellem 2 lokalstationer forudsat disse er inden for mastens område.

8.Foreningen kan på længere sigt oprette et domæne eller www.rammenet.dk kan omdannes, så alle kan få subwebs og e-mailadresse som xxxxx@rammenet.dk
På kort sigt bruger alle deres eksisterende e-mailadresse; kun postserveren i e-mailkontoen skal ændres.

9.Leverandøren af udstyret forsikrer, at rækkevidden er 3-5 km. Medlemmer med en luftlinieafstand fra senderen på 3 km og derover kan kortvarigt låne en husstandsantenne med modtager/senderenhed for at få afklaret, om systemet når dertil og er stabilt og hurtigt nok. Hvis signalet ikke kan modtages annulleres medlemskabet.

10.
Det enkelte medlem er forpligtet til at have et fungerende og opgraderet virusprogram. Det enkelte medlem er ligeledes forpligtet til at sørge for, at deres styresystem løbende bliver opgraderet.

11.Der betales et indskud ved tilmelding.

12.
Ved medlemmets manglende kvartalsbetaling af andel af driften, gives en påmindelse ved overskridelsen af tidsfristen. Er beløbet ikke indgået inden 8 hverdage udelukker netadministratoren medlemmet fra at kunne bruge systemet. Evt. omkostninger til lukning og genåbning påhviler medlemmet. Medlemskabet ophører ikke hermed jvnf. § 29.

13.I videst mulig omfang overfører medlemmerne den kvartalsvise betaling direkte til foreningens bankkonto.

14.Etablerer foreningen mulighed for tilmelding til betalingsservice, skal medlemmerne benytte dette.

15.Medlemmerne er forpligtede til at undlade store downloads såsom musik, videoer samt store programmer mellem kl. 15 og 22.30

16.Foreningen kan aldrig bringes til ansvar for, at et medlem foretager sig noget ulovligt eller uetisk.

17.Observeres der store belastninger kan netadministratoren se, hvilke medlemmer, der forårsager det. Bestyrelsen kan beslutte at henstille til medlemmet om at undgå så store downloads og kan efterfølgende fortage en sektionering af medlemmet.

Generalforsamling.

18.Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

19.Ordinær generalforsamling skal afholdes 1 gang årligt i januarkvartal. Indkaldelse sker ved fremsendelse af e-mail til medlemmernes tildelte e-mailadresse senest 14 dage før.

20.Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende 8 punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3) Aflæggelse af regnskab.
4) Godkendelse af budget samt fastsættelse af medlemskontingent og indskud for det kommende år.
5) Indkomne forslag.
6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
7) Valg af revisor og revisorsuppleant.
8) Eventuelt.

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5 skal med navns underskrift tilstilles et bestyrelsesmedlem senest 10 dage før generalforsamlingen finder sted.

21.Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen fremsat skriftlig begæring med angiven dagsorden fra mindst 1/4 af medlemmerne senest 21 dage efter, at en sådan begæring er modtaget.

22.Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Medlemmer, der sidder i restance, er ikke stemmeberettigede på generalforsamlingen.

23.Hver medlemsskab tæller for to medlemmer og har således to stemmer. Et medlem kan ved skriftligt fuldmagt afgive stemme for ét og kun ét andet medlemsskab. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten. Bestyrelsen fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamling.

Ledelse - Hæftelse.

24.Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der i lige år er 2 og i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer på valg på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og netadministator. Bestyrelsen kan vælge en netadministator samt kasserer uden for bestyrelsen. På længere sigt kan disse aflønnes. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, som er nødvendige for foreningens virksomhed. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Der kan meddeles enkeltpersoner fuldmagt. Der kan ydes honorar til medlemmer af bestyrelsen efter generalforsamlingens godkendelse.

25.I forbindelse med bestyrelsesvalg er det den nye bestyrelses pligt at underrette myndighederne om, hvem der er formand.

26.Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue eller gæld. Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmets aktiver eller fra den nettrafik, der formidles via foreningen.

REGNSKAB OG ØKONOMI:

27.Foreningens regnskabsår er fra 1.januar til 31. december. Udtræk skal godkendes af formand og kasserer. Revision finder sted mindst én gang årligt og efter regnskabets afslutning. Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling.

28. Hos det enkelte tilsluttede medlem skal foreningen opkræve omkostningerne til vedligeholdelse m.v. af sender med tilhørende anlæg og abonnement . Der kræves betaling for hele det kvartal, et medlemsskab startes i. Dog kan bestyrelsen i forbindelse med forenings start fravige dette. Fremgangsmåde for beregning af medlemmernes betaling fastlægges af generalforsamlingen.

OPHØR AF MEDLEMSKAB:

29.Medlemskab af foreningen kan opsiges med 6 måneders varsel til den første i måneden. Hvis et medlem ønsker midlertidigt at stille sit medlemskab i bero, kan dette ske med 6 måneders varsel og mod betaling af de til enhver tid gældende takster for henholdsvis afbrydelse og genetablering af adgangen. Opsigelsen skal ske skriftligt til kassereren. Ved fraflytning er tidsfristen 3 måneder.

30.Ved flytning inden for området bibeholdes medlemskabet automatisk.

VEDLIGEHOLD OG TEKNISK TILSYN:

31.Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt. I tilfælde af misbrug af anlægget eller overtrædelse af foreningens vedtægter kan bestyrelsen straks frakoble tilslutningen. Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere et medlems installation i fald der er indicer for, at installationen giver forstyrrelser for helheden.

32.Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en teknisk tilsynsførende. Den tilsynsførende er ansvarlig overfor den øvrige bestyrelse for, at de fælles installationer vedligeholdes på forsvarlig måde og at der foretages tilsyn og kontrol på anlægget.

33.Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget, såfremt udvidelserne på kortere sigt er rentable. Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser. Sammenlægning af anlægget med tilsvarende må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

VEDTÆGTSÆNDRINGER - FORENINGSOPHØR:

34.Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening. Ophævelse af foreningen kan kun ske af en lovligt indvarslet generalforsamling, hvor repræsentanter for mindst 3/4 af de tilsluttede husstande stemmer for hævelsen. Såfremt der ikke er fremmødt repræsentanter for 3/4 af de tilsluttede husstande, skal ophævelsen af foreningen vedtages med 3/4 af de fremmødte repræsentanters stemmer. Der skal i så fald senest 30 dage efter afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles skriftligt med mindst 8 dages varsel. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling med mindst 3/4 af de fremmødte repræsentanters stemmer vedtager, at foreningen skal ophøre, er dette gældende uanset antallet af fremmødte. Anvendelsen af eventuel formueoverskud ved nedlæggelse af foreningen afgøres af generalforsamlingen.

35.Nærværende vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for ændringen. Ændringsforslag til vedtægterne skal i deres fulde ordlyd være anført i indkaldelsen til generalforsamlingen.

36.Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen. Et eksemplar af de til enhver tid gældende vedtægter skal være tilgængeligt på nettet.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den  22. april 2004